۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه

یکسال از شب هولناک دستگیری ام گذشت

A year passed the night of my aresst.
Remember all the journalists imprisoned Islamic Republic:



Photo by: Ahmad Jalali Farahani

هیچ نظری موجود نیست: