۱۳۹۰ اردیبهشت ۳, شنبه

سوتی روزنامه رحیم مشایی!

با مهاجرت روزنامه نگاران حرفه ای از عرصه مطبوعات و خانه نشین شدن آنها و روی کار آمدن روزنامه چی های بی تجربه باید هم شاهد این نوع مصیبتها برای مطبوعات ایران باشیم که خبر کشته شدن یکی از اشرار بشود، خبر شهادت یکی از اشرار! از آقای رحیم مشایی و سایر کودتاچیان بیشتر از این انتظار نمی رود البته!

هیچ نظری موجود نیست: