۱۳۹۰ خرداد ۴, چهارشنبه

جنازه حجازی هم حکومت استبداد را رسوا کرد

حجازی تا زنده بود در برابر زور سر خم نکرد و تسلیم زورگویی های مستبدان زمان و زمانه اش نشد. عجبا که حتی جنازه حجازی هم برای حکومت ظلم و استبداد دردسر آفرین شد و آنها که از ترس زیر سئوال رفتن مشروعیت پوسیده و نخ نما شدشان اجازه ورود مردم به استادیوم آزادی را ندادند، تا مبادا فراوانی جمعیت کار دستشان بدهد، امروز به چشم خودشان دیدند که مردم چگونه فریاد می زدند: " اسطوره واقعی همینه همینه! " فیلمهایی هم که اینجا می گذارم شاهد خوبی برای این ماجراست که حجازی بر قلب مردم حکومت کرد و ماندگار شد و حتی تشییع جنازه اش هم حکومت زور را رسوا کرد. خودتان ببینید و قضاوت کنید: 


هیچ نظری موجود نیست: